Bases concursos i sortejos

Article 1 – Organitzador
Fragadis SL. (En endavant, “L’Organitzador”), amb domicili a Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) amb CIF B43396985, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1.016 , Foli 67, Full T-8781, inscripció primera, organitza sortejos promocionals.

Article 2 – Participació en el Sorteig
La inscripció en el Sorteig suposa l’acceptació incondicional i el respecte del que disposen les presents bases, a les que es pot accedir a Internet durant la inscripció del participant.
Durant la vigència del Sorteig s’admetrà que una mateixa persona participi les vegades que vulgui, però per a la designació el guanyador comptarà com a participant únic.
El personal de Fragadis S.L., així com els seus familiars fins a primer grau que convisquin amb ells no podràn participar en el sorteig.

a) Acreditar-se:
Es podrà participar en el sorteig exclusivament sent posseïdor d’una Targeta Client Spar pertanyent a Fragadis S.L. Aquestes dades seran constatades amb les existents a la base de dades de clients del Club Spar.

b) Acceptació de les Bases:
El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació pel client del reglament general de protecció de dades de 25 de Maig de 2018 (RGPD) i confirma les bases d’aquest sorteig.

La informació i dades personals proporcionades pel participant hauran de ser vàlids, sota pena d’exclusió del Sorteig i de pèrdua de la condició de guanyador.
Qualsevol persona que no complís aquestes condicions o es negués a justificar-les quedarà exclosa del Sorteig i no podrà, en cas de guanyar-lo, ser beneficiària del premi.

Article 3 – Descripció del premi
Els premis es comunicaran mitjançant publicitat a les botigues de Fragadis S.L.
Els premis són personals i intransferibles, no reemborsable ni bescanviable per un altre de diferent, ni per diners en efectiu o una altra modalitat.
No s’admetrà cap reclamació o queixa en relació amb el premi enfront de l’ORGANITZADOR. L’Organitzador es reserva el dret de substituir el premi per un altre d’igual o major valor, sense contestació possible per part del guanyador.
L’ORGANITZADOR declina tota responsabilitat per qualsevol incident o dany de qualsevol tipus que pogués sorgir a causa del disfrute del premi atorgat i / o el seu ús, fet que el guanyador reconeix expressament.

Article 4 – Designació del guanyador – Sorteig
Per a determinar el guanyador o guanyadors es procedirà a un sorteig per l’Organitzador entre tots els participants únics que compleixin amb les bases del sorteig.

Article 5 – Anunci dels resultats – Lliurament dels premis
El guanyador o guanyadors seran informats per l’Organitzador a través de correu electrònic i / o per telèfon en els 7 dies posteriors a la data en què es realitzi el Sorteig.

El guanyador o guanyadors tindran un termini de 10 dies hàbils des que se’ls comunica el premi per recollir-lo al centre Spar on habitualment realitzin la seva compra. Transcorregut el termini, si el guanyador o guanyadors no haguessin recollit el seu premi, es comunicarà amb el primer suplent i així, successivament fins als suplents que s’han designat.
Serà rebutjat qualsevol guanyador o guanyadors que es presentin fora de termini de Sorteig, així com aquell guanyador o guanyadors que no puguin demostrar la seva identitat.
Podrà donar-se publicitat del resultat del sorteig mitjançant cartelleria impresa, al web i a les xarxes socials de l’Organitzador. El guanyador o guanyadors autoritzen a l’Organitzador a tractar el seu nom per a la seva publicació sense altra contraprestació que el premi obtingut. Per a això, accedint a participar s’entén que presten la seva autorització per a la utilització referida de les seves dades personals.

Article 6. – Límit de responsabilitat
L’ORGANITZADOR queda eximit de qualsevol responsabilitat si, per causa de força major, per esdeveniments aliens a la seva voluntat o per causes justificades, es veiés forçada a cancel·lar, escurçar, prorrogar, posposar el present Sorteig o modificar les seves condicions, no podent exigir responsabilitats per aquests motius. En qualsevol cas, L’ORGANITZADOR es reserva la possibilitat de perllongar el període de participació. L’ORGANITZADOR rebutja qualsevol responsabilitat en el cas que el terminal o terminals no estiguin disponibles durant la vigència del Sorteig o en el cas que les adreces comunicades pels participants fossin destruïdes per algun motiu que no li sigui imputable.
L’ORGANITZADOR no és responsable dels errors, omissions, defectes, robatori, destrucció, de les butlletes de participació. L’ORGANITZADOR es reserva el dret de demanar a qui cometi frau o intenti fer-ho. No obstant això, de cap manera serà responsable davant els participants pels fraus que s’haguessin pogut cometre.
Qualsevol declaració falsa d’un participant suposa la seva exclusió de la promoció i la no adjudicació del premi que li hauria pogut correspondre sense que L’ORGANITZADOR pugui considerar responsable.

Els formularis en els quals les dades del participant siguin il·legibles, incorrectes o incompletes es consideraran nuls.
L’ORGANITZADOR podrà anul·lar tot o part de la promoció si s’haguessin produït fraus de qualsevol tipus i forma, en la participació en la promoció i / o la designació dels guanyadors. En cas de frau o de temptativa de frau de qualsevol tipus, L’ORGANITZADOR es reserva el dret de no assignar els premis als defraudadors i / o de demanar a qualsevol que hagués defraudat o intentat fer-ho. No obstant això, de cap manera serà responsable davant els participants pels fraus que s’haguessin pogut cometre.
L’ORGANITZADOR queda eximit de qualsevol responsabilitat pels premis adjudicats als guanyadors del Sorteig, ja es tracti de la qualitat d’aquests premis en relació a l’anunciat o esperat pels participants en el mateix, o pels possibles danys de qualsevol naturalesa que poguessin patir els participants per causa dels premis, ja siguin directament o indirectament imputables als mateixos.

Article 7 – Política de privacitat
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Fragadis S.L., amb domicili a Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) amb C.I.F B43396985
Categoria de dades: Dades de caràcter identificatiu i altres dades que vostè ens proporcioni.
Finalitat: Gestió de la seva participació en sortejos, promocions o concursos duts a terme per Fragadis S.L.
Legitimació: Relació contractual per gestionar la seva participació en les activitats promocionals de Fragadis S.L ..
Destinataris (i transferències internacionals): No s’efectuen cessions de dades a tercers, ni aquests es transfereixen internacionalment.
Drets: Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant el responsable del tractament.
Procedència: Només tractem les dades personals que vostè ens faciliti a través de les bases legals de participació en sortejos, concursos o promocions emplenats per vostè.
Informació addicional: Podeu trobar més informació a continuació a l’apartat informació detallada 7.1

7.1. Informació detallada
El present document descriu la forma en què Fragadis SL, amb domicili a Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) amb CIF B43396985 ( “Fragadis SL” o “Nosaltres”) tractarà les dades de caràcter personal que proporcioni, i aquells que, si escau obtinguem sobre vostè.

7.1.1. Dades personals que tractem
Nosaltres tractem les dades personals que vostè ens proporciona a les presents bases legals.
Recordeu que la informació assenyalada com a obligatòria mitjançant l’ús d’un (*) que acompanyi aquells camps obligatoris és imprescindible per formalitzar la relació contractual amb Vostè per poder participar en el concurs, sorteig o promoció dut a terme per Fragadis S.L. pel que, en cas de no facilitar-la, no serà possible continuar amb la contractació.

(a) Informació que vostè ens proporciona
Nosaltres podrem tractar les següents categories de dades personals proporcionades per vostè al completar el corresponent formulari.
• Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon i e-mail

7.1.2. Com i amb quina base tractem les seves dades personals
Les seves dades personals seran tractades per a les finalitats i amb les bases legitimadores que s’indiquen a continuació:
• Gestionar la seva participació en el sorteig / promoció / concurs, incloent-hi el posterior contacte amb vostè en cas que resultés guanyador, per a procedir a l’enviament del premi obtingut, en compliment del previst en les presents bases legals de la present promoció / sorteig / concurs que regulen aquesta activitat.

7.2. Els seus drets
Vostè té dret que Fragadis S.L. li confirmi si s’estan tractant o no les seves dades personals i, si escau, a sol·licitar l’accés a les dades personals i a determinada informació sobre el tractament (fins, categories de dades tractades i destinataris, entre altres aspectes) (dret d’accés) . Així mateix, té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes (dret de rectificació), així com la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits (dret de supressió). En determinades circumstàncies (per exemple, en el cas que l’interessat impugni l’exactitud de les dades, mentre es verifica l’exactitud dels mateixos), Vostè podrà sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, sent aquests únicament tractats per a l’exercici o la defensa de reclamacions (dret a la limitació del tractament). Finalment, té vostè la possibilitat d’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, és a dir, a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que el responsable a què se’ls hagués facilitat li ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquest efecte (dret a la portabilitat de les dades).
Vostè podrà exercir els seus drets dirigint-se a Fragadis S.L., Pol. Industrial CIM el Camp – Av. Dels Mercaders, 3 43110 la Canonja (Tarragona) o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: atencioalcliente@fragadis.es
També tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi rebut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

7.3. Destinataris de les seves dades personals
Nosaltres no cedim les seves dades personals a cap tercer, ni els transferim internacionalment.

Article 8 – Acceptació de les Bases – Dipòsit
El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació pura i simple de les presents Bases en la seva integritat. Qualsevol persona que contravingui un o diversos articles de les presents Bases serà privada de participar al  Sorteig i de rebre, si escau, el premi que hagués guanyat.

Article 9 – Exclusió
L’ORGANITZADOR pot anul·lar la participació de qualsevol participant que no hagi respectat les presents bases. Aquesta anul·lació es pot fer en qualsevol moment sense previ avís. L’ORGANITZADOR s’atorga així mateix el dret de suprimir qualsevol formulari de participació que presenti errors manifestos pel que fa a la identitat deL participant. Aquesta anul·lació es pot fer en qualsevol moment sense previ avís.

Article 10 – Propietat industrial i intel·lectual
Les imatges utilitzades al web del Sorteig, els objectes representats, les marques i denominacions comercials esmentades, els elements gràfics, informàtics i les bases de dades que conformen o es contenen en el lloc internet són propietat exclusiva dels seus titulars respectius i no podran extreure, reproduir-se ni utilitzar-se sense l’autorització escrita d’aquests últims sota pena d’accions civils i / o penals.

Article 11 – Litigis
La legislació aplicable a les presents bases és l’espanyola. S’intentarà solucionar amistosament qualsevol litigi ocasionat per aquest Sorteig. En cas de no arribar a un acord, les parts, amb renúncia expressa al Fur que els pogués correspondre, se sotmeten, per a quantes qüestions se suscitin en la interpretació o execució de les presents bases, a la jurisdicció dels Jugats i Tribunals de la ciutat de Tarragona. No s’admetrà cap impugnació trenta (30) dies després de la clausura del Sorteig.