Política de Privacitat

Informació Legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), FRAGADIS SL manifesta que el domini www.fragadis.es  es propietat de FRAGADIS SL, amb CIF B43396985, i amb domicili a Polígon CIM EL CAMP AVD/ Dels mercaders nº3, 43110 La Canonja (Tarragona).

Que FRAGADIS S.L.  consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 1016 de la secció de societats, Foli 67 i Fulla T-8781, inscripció primera.

FRAGADIS S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, FRAGADIS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FRAGADIS S.L. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de FRAGADIS S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FRAGADIS S.L. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FRAGADIS S.L.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de FRAGADIS S.L. , i seu social a Polígon CIM EL CAMP AVD/ Dels mercaders nº3, 43110 La Canonja (Tarragona)

  • Si les dades son facilitades a traves del formulari de “Contacte”, aquestes dades seran incorporades al fitxer de contactes. La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que vostè no ens indiqui el contrari.
  • Si les dades son facilitades a traves del formulari de “Treball a fragadis”, aquestes dades seran incorporades al fitxer de Recursos Humans. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els processos de selecció iniciats a través de la nostra web. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins a la finalització del procés de selecció.
  • Si les dades son facilitades en els formularis de “Targeta client”, aquestes seran incorporades en el fitxer de Targetes clients. La finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Aquestes dades no seran comunicades a tercers, i seran conservades i seran conservades fins que vostè no ens indiqui el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Polígon CIM EL CAMP Av/ Dels mercaders nº3, 43110 La Canonja (Tarragona) o atencioalclient@fragadis.es

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en l’adreça atencioalclient@fragadis.es

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de FRAGADIS S.L.. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FRAGADIS S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FRAGADIS S.L. l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FRAGADIS S.L.

FRAGADIS S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. FRAGADIS S.L. poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Condicions generals de la Targeta Client

Aquestes condicions únicament seran aplicables en establiments SPAR senyalitzats com a posseïdors del servei Targeta Client, ubicats a Espanya. Els clients amb Targeta Client podran gaudir de promocions periòdiques. Per gaudir de les promocions serà necessari presentar la Targeta Client en el moment de la compra; podent sol·licitar l’establiment la identificació del titular mitjançant la presentació del DNI, NIF o NIE.
 Les promocions seran degudament advertides en els establiments SPAR senyalitzats com a posseïdors del servei Targeta Client, on s’indicarà les condicions a la que es troba subjecte cada promoció i el seu període de validesa; reservant-se Fragadis el dret de cancel·lar aquestes promocions abans de la caducitat si es supera un límit determinat d’unitats en la promoció.
 Mitjançant la sol·licitud d’alta i aquestes condicions generals, el Titular de la Targeta, i si escau, el Titular addicional, declara sota la seva responsabilitat haver llegit el present text i considerar-se legalment informat, i en compliment de lo establert en normativa de Protecció de Dades de caràcter personal autoritza expressament a Fragadis S.L. (en endavant, Fragadis) a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades en la present sol·licitud, les resultants de processos informàtics i les derivades de l’ús de la Targeta (les dades obtinguedes de les compres).
 Aquestes dades que seran incorporades en un fitxer anomenat TARJETA CLIENTES titularitat de Fragadis amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar l’execució del programa client, realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l’objecte d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de Titular, derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als que així ho desitgin; sobre novetats, productes, serveis, ofertes i promocions especials dels establiments SPAR relacionats amb la fidelització. El Titular de la Targeta o si escau l’usuari addicional, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades de les seves dades dirigint-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del document oficial que l’identifiqui, a Fragadis Ref: Targeta Client (CIM El Camp – Avinguda Mercaders, 3 de La Canonja – 43110 Tarragona), o a l’adreça de correu electrònic atencioalclient@fragadis.es.
Tanmateix, Fragadis posa a disposició del Titular de la Targeta el telèfon d’Atenció al Client 902 213 214 per atendre qualsevol consulta.
 La targeta és propietat de Fragadis que es reserva el dret d’anul·lar unilateralment la seva validesa, sense que en cap cas pugui donar dret a cap tipus de compensació a favor del client, titular de la targeta. Així mateix el titular s’obliga a utilitzar correctament la targeta i a notificar-ho immediatament a FRAGADIS en casos de pèrdua o robatori de la mateixa en establiments SPAR senyalitzats com a posseïdors del servei Targeta Client a través dels medis habituals d’atenció al client que disposa Fragadis.