Protocol per a la prevenció de situacions d’assetjament laboral i sexual

1. Objecte

Un dels objectius de FRAGADIS, S.L. és crear un clima laboral adequat i de respecte que possibiliti el desenvolupament personal i professional de cada treballador/a.
El present protocol té per objecte servir de llit, resolució i correcció disciplinària, si escau, dels supòsits d’assetjament de qualsevol modalitat que es registrin en l’àmbit de l’empresa.
Existeix una Comissió d’Igualtat, formada per representants dels treballadors i de l’empresa, que vetllen perquè no es donen casos d’assetjament, i, en cas de donar-se, supervisen que es doni la resposta més efectiva.

2. Procediment per a la resolució de conflictes

  1. Si un treballador/a considera que ha estat sotmès a un comportament inadequat, haurà d’indicar immediatament a l’infractor que la seva conducta és ofensiva i que ha de desistir d’aquesta.
  2. Si aquesta comunicació directa resulta ineficaç o no és pràctica donades les circumstàncies, el treballador/a afectat haurà d’informar sobre aquest comportament als responsables de Recursos Humans. De la mateixa manera, si un treballador té coneixement que un altre empleat/a ha estat sotmès a un comportament que violi el present protocol, o s’ha vist implicat en el mateix, igualment podrà posar immediatament el cas en coneixement dels responsables de Recursos Humans.
  3. El procediment s’engegarà per mitjà de denúncia verbal o denúncia escrita, si bé en cas de ser verbal haurà de ratificar-se per escrit, indicant que considera haver estat objecte d’alguna situació d’assetjament, o que té coneixement que un altre empleat/a ha estat sotmès a tals situacions. En aquesta denúncia ha de constar la identificació del presumpte assetjador, del presumpte assetjat, i una descripció detallada dels fets que motiven la denúncia, la més precisa possible, així com dels possibles testimonis. Haurà de dirigir-se preferentment als responsables de Recursos Humans. Per facilitar aquest procediment, s’ha dissenyat el formulari que s’adjunta al final del present protocol.
  4. Rebuda la denúncia pels responsables de Recursos Humans, es procedirà a l’obertura d’un expedient de recerca. Tal expedient estarà encaminat a comprovar i/o esbrinar els fets, i la seva substanciació no durarà més de 15 dies laborables explicats a partir del següent a la recepció de l’escrit, tret que la recerca dels fets obligui a allargar el termini pel temps necessari. S’analitzarà la versemblança i/o gravetat dels fets denunciats i, en el cas que s’entengui que els mateixos poden ser constitutius d’assetjament en algun grau, es convocarà al denunciant per a una entrevista privada en la qual prestarà declaració sobre els fets denunciats.
  5. Segons la gravetat d’aquests, l’instructor decidirà adoptar mesures cautelars durant la substanciació de l’expedient. Durant la instrucció es donarà tràmit d’audiència a tots els afectats i testimonis, la intervenció dels quals tindrà caràcter confidencial. Aquest tràmit inclourà, com a mínim, una entrevista privada amb el presumpte assetjador en la qual pugui defensar-se de les acusacions que contra ell s’hagin abocat.
  6. S’estendrà acta de totes les sessions de la instrucció, al moment de la finalització de la reunió, sent signada en l’acte per tots els presents.
  7. Finalitzada la instrucció, en el termini de 5 dies laborables, l’instructor emetrà un informe en el qual es deixarà constància dels fets, realitzant una valoració dels mateixos i proposant, si escau, mesures correctores i fins i tot sancionadores.
  8. Correspondrà a l’Adreça i als responsables de Recursos Humans la imposició, si escau, de les mesures disciplinàries propostes per l’instructor. La resolució adoptada serà comunicada a denunciant i denunciat.

Qualsevol empleat podrà utilitzar el procediment de queixa descrit anteriorment de manera confidencial sense por de cap represàlia. La present política prohibeix prendre cap tipus de represàlia enfront de qualsevol que de bona fe efectuï una queixa en virtut de la present política o bé que participi en una recerca. Es requereix la plena col·laboració de tot empleat al qual se sol·liciti la seva participació en una recerca efectuada en el marc de la present política. Les queixes relatives a represàlies (reals, de les quals existeixin amenaces o que es temin) hauran de dirigir-se als responsables de Recursos Humans.

3. Denúncies falses

Tots els empleats tenen dret a la presumpció d’innocència, així com a l’honor i a la seva imatge, per la qual cosa no es toleraran falses denúncies destinades a causes un dany a un altre empleat.
En cas que es provés l’existència d’una denúncia falsa o testimoniatge també fals, i sense perjudici de les actuacions que pugui efectuar l’afectat enfront del fals denunciant, es prendran igualment les mesures disciplinàries que corresponguin.
En tot cas, es considerarà la conducta qualificable com molt greu quan existeixi notòria temeritat en el denunciant i es tracti d’imputacions infundades.

4. Annex 1: Formulari de denúncia per assetjament laboral o sexual

Pot descarregar el formulari